Cyborg | Designer-Babies | Futurism | Futurist | Immortality | Longevity | Nanotechnology | Post-Human | Singularity | Transhuman

NATO – YouTube

 NATO  Comments Off on NATO – YouTube
Mar 172016
 

NATO and Afghanistan videos for 2015. At the end of 2014, NATO completed its combat mission in Afghanistan and opened a new chapter in its relationship with Afghanistan. The security of Afghanistan will be fully in the hands of the countrys 350,000 Afghan soldiers and police. But NATO Allies, together with many partner nations, will remain to train, advise and assist them.

Our new mission, Resolute Support, will bring together around 12,000 men and women from NATO Allies and 14 partner nations. The mission is based on a request from the Afghan government and the Status of Forces Agreement between NATO and Afghanistan. The United Nations Security Council unanimously welcomed the agreement between Afghanistan and NATO to establish the mission and stressed the importance of continued international support for the stability of Afghanistan.

You can find older videos on NATO and Afghanistan in the following playlists on this channel:

2014: http://www.youtube.com/playlist?list=PL_vlwQEsZAbyZKd28Tf… 2013: http://www.youtube.com/playlist?list=PL_vlwQEsZAbzi7OzlOR… 2012: http://www.youtube.com/playlist?list=PL_vlwQEsZAbwIBMVWu8… 2011: http://www.youtube.com/playlist?list=PL_vlwQEsZAbz4Wokd0i… up to 2010: http://www.youtube.com/playlist?list=PL_vlwQEsZAbzLc8mY5z…

Visit link:
NATO – YouTube

SHAPE – Supreme Headquarters Allied Powers Europe | KFOR

 NATO  Comments Off on SHAPE – Supreme Headquarters Allied Powers Europe | KFOR
Feb 132016
 

KFOR HIGH LEVEL TALKS WITH SERBIA

10 FEB 2016 BELGRADE, Serbia. Kosovo Force Commander, Major General Guglielmo Luigi Miglietta, visited Serbia where he met with Chief of Staff of Serbian Armed Forces (SAF).

8 FEB 2016 PRISTINA, Kosovo. Kosovo Force Commander, Major General Guglielmo Luigi Miglietta, received today the newly appointed NATO Military Liaison Officer (MLO) in Belgrade, Italian Brigadier General Cesare Marinelli and his predecessor, Brigadier General Lucio Batta.

4 FEB 2016 PRISTINA, Kosovo. During a two day visit to NATO Headquarters in Pristina, General Philip M. Breedlove, the Supreme Allied Commander Europe, met with Kosovo Force troops highlighting NATOs continued commitment to the stability of Kosovos future.

3 FEB 2016 PRISTINA, Kosovo.

Major General Guglielmo Luigi Miglietta welcomed today the Deputy Special Representative of the Secretary General (DSRSG), Mr. Christopher Coleman, at KFOR Headquarters.

2 FEB 2016

PRISTINA, Kosovo. Today, State Secretary of the Hungarian Ministry of Defence, Mr. Tamas Vargha, was welcomed at Camp “Film City in KFOR Headquarters by the Commander, General Guglielmo Luigi Miglietta.

2 FEB 2016

PRISTINA, Kosovo. Kosovo Force (KFOR) Commander, General Guglielmo Luigi Miglietta, met today the Turkish Chief of the Army, General Salih Zeki Colak, at Camp “Film City in KFOR Headquarters.

29 JAN 2016

PRISTINA, Kosovo. The Commander of the NATO-led Kosovo Force (KFOR), Major General Guglielmo Luigi Miglietta welcomed today the NATO Assistant Secretary General for Operations, Mr Patrick Turner, at Camp “Film City in KFOR Headquarters.

Excerpt from:
SHAPE – Supreme Headquarters Allied Powers Europe | KFOR

 Posted by at 1:44 pm  Tagged with:

NATO – Wikipedija

 NATO  Comments Off on NATO – Wikipedija
Feb 012016
 

Organizacija Sjevernoatlantskog ugovora, naziva se jo i Sjevernoatlantski savez, poznatiji po kratici NATO (od engleskog naziva North Atlantic Treaty Organisation, francuski Organisation du Trait de l’Atlantique Nord – OTAN), meunarodna je organizacija vojno-politike prirode, osnovana je 1949. godine potpisivanjem Sjevernoatlantskog ugovora (Washingtonski ugovor) izmeu dvanaest drava tadanjeg zapadnog bloka.

Kljuna odredba u Sjevernoatlantskom ugovoru glasi:

()

Osnova Sjevernoatlantskog saveza Ugovor je drava lanica, koji je po svojoj prirodi meunarodni ugovor. Ugovor priznaje i podrava njihova pojedinana prava, kao i njihove meunarodne obveze u skladu s Poveljom Ujedinjenih Naroda. Obvezuje svaku dravu lanicu da sudjeluje u rizicima i odgovornostima, uspostavlja sustav zajednike obrane te zahtijeva od svake od njih da ne prihvaa nikakve meunarodne obveze koje bi mogle biti u suprotnosti s Ugovorom.

Politiko sredite Organizacije i trajno sjedite Sjevernoatlantskog vijea je u Bruxellesu (Belgija).

Neposredno nakon okonanja Drugog svjetskog rata Europa se nala raspolovljena na dva ideoloka bloka, kapitalistiki, i komunistiki pod utjecajem Sovjetskog Saveza. I dok se Moskva tijekom 1945. i 1946. djelomino suzdravala od otvorenog politikog djelovanja, u dravama u kojima je imala utjecaj, tijekom 1947., a posebno 1948., postalo je jasno da se sovjetska vojska, ne samo nema namjeru povui, ve da ima namjeru krenuti i dalje.

U ratom razruenoj Europi irenje komunistike ideologije moglo se ostvariti na dva naina. Prvi je bio izazivanje “spontanih” revolucija nezadovoljnih radnikih masa, predvoenih komunistikim partijama. Iako je bilo nekoliko pokuaja, najvei je uspjeh ostvaren u Grkoj, gdje je 1946. zapoeo graanski rat, predvoen tamonjom komunistikom partijom. Iako su grke snage do kraja 1949. uspjele uguiti pobunu, bilo je oito kako bi se u osiromaenoj Europi ideje komunizma lako mogle proiriti. Zbog toga je u srpnju 1947. pokrenut Plan europske obnove, poznatiji kao Marshallov plan. U naredne e etiri godine Sjedinjene Amerike Drave europskim dravama dati pomo u vrijednosti oko 13 milijardi amerikih dolara.

Drugi nain irenja komunizma bio je znatno opasniji. Naime, neposredno nakon okonanja Drugog svjetskog rata, SAD-e i skoro sve europske drave, barem one koje nisu pale pod sovjetski utjecaj, provele su masovnu demobilizaciju vojnih snaga i otkazale narudbe oruja i vojne opreme. S druge strane, Sovjetski Savez nije izvrio smanjivanje oruanih snaga, ve ih je nastavio intenzivno jaati, kako brojano tako i tehniki. Nakon to su uvrstili okupacije istonoeuropskih drava, 24. lipnja 1948. zapoela je blokada zapadnog Berlina. Bio je to poetak najvee politike krize od okonanja Drugog svjetskog rata i trajat e sve do 11. svibnja 1949. Berlinska blokada s jedne je strane ubrzala stvaranje Savezne Republike Njemake, a s druge, formiranje velikog obrambenog saveza koji e Zapadnu Europu tititi od sovjetske najezde.

Svojevrstan poetak bio je Briselski sporazum kojem su 17. oujka pristupile Belgija, Francuska, Luksemburg, Nizozemska i Velika Britanija. Cilj je bio razvijanje zajednikih sustava obrane i jaanje meusobnih veza kako bi se zajedniki oduprle ideolokim, politikim i vojnim prijetnjama nacionalnoj sigurnosti. Znajui da njihovi gospodarski i vojni kapaciteti nisu dostatni da ih obrane od sovjetske prijetnje, ove su drave odmah zapoele i pregovore sa Sjedinjenim Amerikim Dravama i Kanadom s ciljem stvaranja novog vojnog saveza, utemeljenog na zajednikim obvezama i sigurnosnim jamstvima Europe i Sjeverne Amerike. Drave potpisnice Briselskog sporazuma pozvale su Dansku, Island, Italiju i Portugal da se ukljue u taj proces. Dvanaest drava s obje strane Atlantskog oceana 4. travnja 1949. godine u Washingtonu su potpisale Sjevernoatlantski ugovor, uspostavivi savez kako bi se suprotstavile prijetnjama iz komunistikog dijela svijeta, te sprjeavanje irenja komunizma na ostali dio Europe. Drave potpisnice obvezale su se na meusobnu obranu u sluaju vojne agresije na bilo koju dravu lanicu. Tako je stvorena Organizacija Sjevernoatlantskog ugovora (NATO).

S vremenom je sve vie zemalja pristupalo Savezu, prepoznajui u njemu mogunost obrane slobode te ouvanja stabilnosti i napretka.

Tako se NATO-u 1952. godine pridruuju Grka i Turska, tri godine kasnije, 1955., i Savezna Republika Njemaka, a 1982. panjolska. Sigurnost koju jami NATO savez omoguila je mir i stabilnost kojima se, kao temeljnim preduvjetima, stvarao temelj europske ekonomske suradnje i integracije.

Ne elei svoje oruane snage, a prije svega nuklearno oruje, staviti pod nadzor NATO saveza, francuski je predsjednik Charles de Gaulle u veljai 1966. povukao Francusku iz zajednikog zapovjednitva NATO saveza, te od tada nije sudjelovala u akcijama planiranja, obuke i voenja zajednikih operacija. Ostala je tek u politikim strukturama (Sjevernoatlantsko vijee). Bio je odraz de Gaulleve elje da Francuska ima sredinje mjesto u formiranju europske politike, kako se vie nikad ne bi ponovila 1914. i 1939. godina. Meutim, zbog promjena politikih odnosa u Europi, ali i u svijetu temeljito drukijih u odnosu na ezdesete godine prolog stoljea, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy odluio da se Francuska vrati i u vojne strukture Saveza.

Padom Berlinskog zida NATO se naao pred novim izazovom. Prestao je postojati Varavski pakt, a raspao se i Sovjetski Savez. U vrijeme bipolarne podijele svijeta uloga i zadae NATO-a bile su jasne i povijesno opravdane. Zavretkom gotovo polustoljetnog neprijateljstva, neki su analitiari smatrali kako NATO vie ne treba postojati te kako bi se trokovi ulaganja u naoruanje mogli znatno smanjiti. Mnoge drave lanice smanjile su financijska davanja za obranu, ali ubrzo se pokazalo kako se trajni mir na europskom kontinentu nije ostvario.

Na podruju biveg Sovjetskog Saveza izbilo je nekoliko regionalnih sukoba koji su uglavnom nastali zbog etnikih netrpeljivosti. Sukobi u jugoistonoj Europi takoer su znatno poremetili sliku o Europi kao prostoru mira i suradnje, a postojao je i opravdan strah od irenja tih sukoba. Tada su drave lanice Sjevernoatlantskog saveza shvatile da je i dalje potrebno njihovo djelovanje kroz kolektivnu obranu i sigurnost u postkomunistikoj Europi.

Danas se smanjila opasnost od konvencionalnog vojnog sukoba i masovne uporabe teko naoruanih postrojbi, ali, pojavili su se novi izazovi koji sve lanice stavljaju pred nove dileme na koje treba pronai adekvatan odgovor. Nove su prijetnje po naravi drukije od onih iz doba Hladnog rata. Nove su zadae NATO borba protiv novih prijetnji: terorizma, proizvodnje i proliferacije oruja za masovno unitenje, opasnosti koje prijete iz takozvanih neuspjelih ili slabih drava te mora djelovati preventivno kako bi se u budunosti sprijeile takve opasnosti. Posljednjih godina NATO uspostavlja naine borbe protiv suvremenih opasnosti koje ugroavaju sigurnost i stabilnost. Upravljanje krizom (“crisis management”) i mirovne operacije za ouvanje i odravanjem mira (“peacekeeping” i “peace-support”) neki su od naina djelovanja suvremenog Sjevernoatlantskog saveza u odgovoru na nove izazove.

Nakon pada komunizma i zavretka Hladnog rata, Sjevernoatlantskom savezu pridruile su se zemlje bive lanice nekadanjeg Varavskog ugovora. Tako su lanicama Saveza 1999. godine postale eka, Maarska i Poljska. Uspjean primjer prve tri postkomunistike lanice potaknuo je i druge da se vrsto opredijele za pristupanje Savezu kao najbolji nain ostvarenja dugorone stabilnosti. Savezu 2004. godine pristupaju Bugarska, Rumunjska, Slovenija, Slovaka, Estonija, Litva i Latvija, a pozivnicu za lanstvo na samitu u Bukuretu 2008. godine dobile su Hrvatska i Albanija, koje su ule ve sljedee, 2009. godine

Od 1999. godine sve aspirantice za lanstvo sudjeluju u takozvanom Akcijskom planu za lanstvo koji nudi praktine savjete i pomo da se drave to bolje pripreme za lanstvo u Savezu.

Trenutani kandidati za lanstvo su Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija. Makedonija je ispunila sve uvjete za lanstvo istodobno kada i Hrvatska i Albanija, ali pristupanje Makedonije NATO-u je blokirala Grka zbog spora oko naziva drave Makedonije.

Danas Organizacija Sjevernoatlantskog ugovora ima 28 drava lanica.

Drave osnivaice su dvanaest drava koje su 4. travnja 1949. godine u Washingtonu potpisale Sjevernoatlantski ugovor:

Savezu je naknadno pristupilo jo esnaest drava, i to u est krugova proirenja:

Sjevernoatlantsko vijee, Odbor za obrambeno planiranje i Skupina za nuklearno planiranje glavne su institucije za razvoj politike i donoenje odluka. Odluke koje je donijelo svako od tih tijela imaju istu vanost i predstavljaju dogovorenu politiku zemalja lanica, bez obzira na razinu na kojoj su donesene. Ovim tijelima podinjeni su specijalizirani odbori.

Podrobniji lanak o temi: Sjevernoatlantsko vijee

Sjevernoatlantsko vijee (eng. North Atlantic Council, kratica NAC) jedino je tijelo NATO-a koje je formalno uspostavljeno Sjevernoatlantskim ugovorom iz kojeg crpi svoje ovlasti (lanak 9. Ugovora). Vijee ima politike ovlasti i pravo donoenja odluka koje se tiu Saveza. Sastoji od stalnih predstavnika svih drava lanica koji se sastaju najmanje jedanput tjedno, a po potrebi i u kratkom roku. Vijee se takoer sastoji i na viim razinama koje obuhvaaju efove drava i vlada, ministre vanjskih poslova, ministre obrane. Sjednicama Vijea predsjedava Glavni tajnik NATO-a (ili njegov zamjenik).

Pitanja koja se razmatraju i odluke koje se donose na sastancima Vijea pokrivaju aspekte djelatnosti NATO-a, i esto se temelje na izvjeima i preporukama koje pripremaju podinjena povjerenstva. Isto tako, predmete rasprave moe predloiti bilo koji od nacionalnih predstavnika ili Glavni tajnik. Stalni predstavnici rade prema naputcima svojih vlada.

Odluke u Vijeu donose se jednoglasno i to zajednikim pristankom. Nema glasovanja niti se odluke donose veinom. Na taj nain nemogue je donijeti odluku koja e obvezati dravu koja u njezinom donoenju nije sudjelovala niti je na nju pristala. Svaka drava lanica zadrava potpunu suverenost i odgovornost pri donoenju svojih odluka.

Pripreme za rad Vijea vre podinjeni odbori; odbori odgovorni za pojedina podruja aktivnosti NATO-a.

Odbor za obrambeno planiranje (eng. Defence Planning Committee, kratica DPC) sastavljen je od stalnih predstavnika, ali se sastaje i na razini ministara obrane najmanje dvaput godinje. U radu odbora sudjeluju sve drave lanice. Odborom predsjedava Glavni tajnik NATO-a. Odbor je glavno tijelo za donoenje odluka glede pitanja planiranja kolektivne obrane i integrirane NATO vojne strukture te daje smjernice vojnim vlastima NATO-a. Rad Odbora priprema vei broj podreenih odbora, meu kojima je najvaniji Odbor za obrambenu reviziju (eng. Defence Review Committee, kratica DRC) koji nadzire postupak organizacije oruanih snaga unutar NATO-a i poruava druga pitanja vezana uz zdruenu vojnu strukturu.

Skupina za nuklearno planiranje (eng. Nuclear Planning Group, kratica NPG) sastoji se od ministara obrane drava lanica koje sudjeluju u radu Odbora za obrambeno planiranje. Unutar Skupine raspravlja se o posebnim politikim pitanjima koji se tiu nuklearnog naoruanja. Skupinom predsjedava Glavni tajnik NATO-a. Rad Skupine za nuklearno planiranje priprema Skupina osoblja NPG (eng. NPG Staff Group), sastavljena od lanova nacionalnih izaslanstava drava koje sudjeluju u NPG, lanova Meunarodnog vojnog osoblja i predstavnika Stratekih zapovjednika. Skupina obavlja rad u ime Stalnih predstavnika NPG-a. Skupina na visokoj razini (eng. High Level Group, kratica HLG) visoko je savjetodavno tijelo NPG-a na podruju nuklearne politike i planiranja. Ovom skupinom predsjedavaju SAD.

Finska sudjeluje gotovo u svim akcijama programa Partnerstvo za mir i daje snage za mirovne operacije u Afganistanu i na Kosovu. Istraivanja javnog mijenja pokazuje da je tamonje stanovnitvo potpuno protivno protiv ulaska u NATO.[4] Mogunost ulaska u ovaj vojni savez je bilo jedno od glavnih pitanja tijekom finskih predsjednikih izbora 2006. godine. Glavni opozicijski kandidat za predsjednika Sauli Niinisto je podravao ulazak u NATO emu se protivila dotadanja predsjednica Tarja Halonen koja je i dobila izbore. Njena pobjeda je otklonila mogunost ulaska Finske u NATO barem tijekom njenog predsjednikog mandata. S druge strane ministarstvo obrane zahtjeva ulazak u NATO kako bi se pojaala sigurnost ove skandinavske zemlje.[5]

Bivi finski predsjednici Martti Ahtisaari i Mauno Koivisto stoje na razliitim barikadama po ovom pitanju. Prvi se zalae za ulazak u savez kako bi se postalo lan organizacije gdje se nalaze i druge demokratske zemlje, dok se drugi tomu protive znajui da Rusija ne bi ovu promjenu dobro prihvatila.[6]

1949. godine vedska je odluila ne ui u NATO savez ime je postavila temelje svoje politike neutralnosti koja see do dananjih dana. Ova je politika bila neupitna tijekom cijelog hladnog rata, ali tijekom devedesetih godina poelo se raspravljati o moguem ulazu u savez. Iako su se vladajue stranke protivile ulasku u NATO vedski vojnici su sudjelovali tijekom NATO operacija u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i Afganistanu. Veina vedskih stranaka po ovom je pitanju postala oita krajem 2006. godine kada se trebala donijeti odluka o kupovini 2 nova transportna aviona ili da se po ovom pitanju ue u kooperaciju s NATO savezom.[7]

Istraivanje javnog mijenja iz 2006. godine je pokazalo da se veina veana protivi ulasku u NATO (46% protiv i 22% za).[8]

Ministar obrane Ukrajine Anatolij Hrytsenko je izjavio da e njegova zemlja imati akcijski plan za ulazak u NATO do oujka 2006. godine, a da e se izvravati od rujna. Konana se odluka o moguem ulasku oekuje u 2008. godini, a puno lanstvo e, najvjerojatnije, biti mogue od 2010. godine.[9]

Ideja Ukrajinskog ulaska u savez je dobila podrku od nekoliko lidera drava koje se tamo nalaze. Meu dravnicima koji su pruili javnu podrku se nalaze rumunjski predsjednik Traian Basescu[10] i slovaki predsjednik Ivan Gaparovi.[11] S druge strane zamjenik ministra vanjskih poslova Rusije je izjavio da lanstvo u NATO savezu nije u interesu Ukrajine i da ono nee poboljati njihove odnose.[12]

Trenutano je veina stanovnika Ukrajine protiv ulaska u NATO bez obzira na njihove politike poglede. Ovo protivljenje je bilo iskazano protestnim okupljanjima i skupljanjem potpisa. Bivi premijer Jurij Jekhanurov je izjavio kako drava nee ui sve dok je narod protiv toga.[13]

Planovi za lanstvo su prekinuti 14. rujna 2006. zbog velikog protivljenja NATO savezu.[14] Trenutana je vlada Ukrajine pokrenula informativnu kampanju kako bi prikazala beneficije ulaska u ovaj savez.

Napomena: Ovaj tekst ili jedan njegov dio je preuzet iz internetskog izdanja asopisa Hrvatski vojnik. Vidi Doputenje Hrvatskog vojnika za Wikipediju na hrvatskome jeziku.

See the article here:
NATO – Wikipedija

NATO Wikipedia ting Vit

 NATO  Comments Off on NATO Wikipedia ting Vit
Feb 012016
 

NATO l tn tt ca T chc Hip c Bc i Ty Dng (ting Anh: North Atlantic Treaty Organization; ting Php: Organisation du Trait de l’Atlantique Nord v vit tt l OTAN) l mt lin minh qun s thnh lp nm 1949 bao gm M v mt s nc chu u. Tr s chnh t ti Brussels, B,[3] v t chc thit lp mt lin minh phng th trong cc nc thnh vin thc hin phng th chung khi b tn cng bi bn ngoi.

Mc ch thnh lp ca NATO l ngn chn s pht trin nh hng ca ch ngha cng sn v Lin X lc ang trn pht trin rt mnh chu u c th gy phng hi n an ninh ca cc nc thnh vin. Vic thnh lp NATO dn n vic cc nc cng sn thnh lp khi Warszawa lm i trng. S knh ch v chy ua v trang ca hai khi qun s i ch ny l cuc i u chnh ca Chin tranh Lnh trong na cui th k 20.

Nhng nm u tin thnh lp, NATO ch l mt lin minh chnh tr. Tuy nhin, do cuc chin tranh Triu Tin tc ng, mt t chc qun s hp nht c thnh lp. Nghi ng rng lin kt ca cc nc chu u v M yu i cng nh kh nng phng th ca NATO trc kh nng m rng ca Lin X, Php rt khi NATO nm 1966. Nm 2009, vi s phiu p o ca quc hi di s lnh o ca chnh ph ca tng thng Nicolas Sarkozy, Php quay tr li NATO.

Sau khi bc tng Berlin sp nm 1989, t chc b li cun vo cuc phn chia nc Nam T, v ln u tin tham d qun s ti Bosna v Hercegovina t 1992 ti 1995 v sau th bom Serbia vo nm 1999 trong cuc ni chin Kosovo. T chc ngoi ra c nhng quan h tt p hn vi nhng nc thuc khi i u trc y trong nhiu nc tng thuc khi Warszawa gia nhp NATO t nm 1999 n 2004. Ngy 1 thng 4 nm 2009, s thnh vin ln n 28 vi s gia nhp ca Albania v Croatia.[4] T sau s kin 11 thng 9 nm 2001, NATO tp trung vo nhng th thch mi trong c a qun n Afghanistan v Iraq.

Chi ph qun s ca NATO chim 70% chi ph qun s th gii, ring M chim khong 50%, Anh, Php, c v gp li chim 15% chi ph qun s th gii.

Hy Lp v Th Nh K gia nhp t chc vo thng 2 nm 1952. Nm 1955 Cng ho Lin bang c (lc ch c phn Ty c) gia nhp, nm 1990 nc c thng nht m rng t cch thnh vin cho vng lnh th ng c tc Cng ho Dn ch c c. Ty Ban Nha gia nhp ngy 30 thng 5 nm 1982. Nm 1999, 3 nc thnh vin khi Warszawa c gia nhp NATO l Ba Lan, Cng ho Sc v Hungary.

Php l mt thnh vin NATO, nhng nm 1966 rt khi b ch huy qun s. Sau tng hnh dinh NATO chuyn t Paris n Bruxelles. Thng 4 nm 2009, Php quay tr li b ch huy qun s NATO, tr thnh thnh vin y , chm dt 43 nm vng bng. Iceland l thnh vin duy nht ca NATO khng c qun i ring v th lc lng qun i Hoa K thng trc ti Iceland m nhim vai tr Lc lng Phng v Iceland.

Ngy 29 thng 3 nm 2004, Slovenia, Slovakia, cc nc khi Warszawa c gm Bulgaria, Romania, cc nc vng Baltic thuc Lin X trc y l Estonia, Latvia v Litva chnh thc gia nhp NATO. Thng 4 cng nm, cc nc ny ln u tin d hp hi ng NATO.

Ngy 1 thng 4 nm 2009, Croatia v Albania chnh thc c kt np vo NATO sau 1 nm np n xin gia nhp.

Ngoi ra, NATO cn c chng trnh hnh ng thnh vin (MAP). Hin ti MAP gm Macedonia, Bosnia-Herzegovina v Montenegro.

Bn Chin lc An ninh Quc gia, do Tng thng Putin k hm th Nm 31/12/2015, m t vic m rng ca Nato l mt mi e da i vi nc Nga. Chin lc An ninh Quc gia Nga c cp nht su nm mt ln. Phng vin chuyn v ngoi giao ca BBC, Bridget Kendall, ni rng ng Putin ang tm kim nhng n by nhm lm suy yu mi quan h ca chu u vi Hoa K, vi hy vng l s n mt ngy nc Nga tr thnh i tc chin lc chnh ca chu u. [5]

c thm Early period

c thm Late Cold War period

c thm Post Cold War period

c thm General histories

c thm Other Issues

Visit link:
NATO Wikipedia ting Vit

NATO – Vikipeedia, vaba entsklopeedia

 NATO  Comments Off on NATO – Vikipeedia, vaba entsklopeedia
Feb 012016
 

Phja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (ingl North Atlantic Treaty Organisation (NATO), pr Organisation du Trait de l’Atlantique Nord (OTAN)) on sjaline liit, millele pandi alus 4. aprillil 1949 Phja-Atlandi lepingu ehk Washingtoni lepinguga. NATO krgeim organ on Phja-Atlandi Nukogu, mida juhib NATO peasekretr. Organisatsioon phineb kollektiivkaitsel, lbi mille liikmesriigid nustuvad vlise rnnaku korral vastastikust kaitset osutama. NATO peakorter asub Brsselis. Viimati laienes NATO 2009. aastal, kui liitusid Albaania ja Horvaatia. Lisaks liikmesriikidele osaleb NATO rahupartnerlusprogrammis veel 22 riiki. NATO liikmesriikide kaitsekulutused kokkuliidetuna moodustavad le 70 protsendi kogu maailma kaitsekulutustest.[1] Igal liikmesriigil on kohustus investeerida SKT-st riigikaitsesse vhemalt kaks protsenti, peale Eesti tidavad seda reeglit veel Kreeka, USA ja hendkuningriik.[2]

Kuni Korea sjani oli NATO peaasjalikult poliitiline organisatsioon. Militaarstruktuur ehitati les USA juhtimisel. Klma sja kigus tekkinud vastasseis viis 1955. aastal rivaalitseva organisatsiooni, nn Varssavi pakti ehk Varssavi Lepingu Organisatsiooni asutamiseni, mis oli Ida-Euroopa kommunistlike riikide sjalis-poliitiline organisatsioon. Samal ajal olid Euroopa riikide ja USA vahelised suhted ebastabiilsed ning kaheldi NATO kaitses Nukogude Liidu rnnaku korral. Need kahtlused viisid Prantsusmaa iseseisva tuumarelvastuse vljaarendamiseni ning 1966. aastal vljus Prantsusmaa jrgmiseks kolmekmneks aastaks NATO sjalisest tiivast. Prast Berliini mri langemist 1989. aastal oli organisatsioon segatud Jugoslaavia lagunemisse, NATO esimesed sjalised operatsioonid toimusid Bosnia sjas aastatel 19921995. Endiste Varssavi pakti riikidega tekkisid aga head suhted ning paljud neist astusid 1999. ja 2004. aastal NATO-sse, nende hulgas ka Eesti.

NATO artikkel 5, mille kohaselt ksitletakse he liikme rndamist rnnakuna kogu alliansi vastu, on aktiveerunud vaid hel korral prast 11. septembri terrorirnnakuid 2001. aastal USA-s[3] ning NATO ved saadeti Afganistani. Prast seda on NATO lbi viinud mitmesuguseid operatsioone, niteks osalenud Liiba-vastastes hurnnakutes ja piraatlusevastastes operatsioonides. Artikkel number 4, mis tagab kikidele liikmesriikidele iguse sjalisele konsultatsioonile, on kivitunud neljal korral: 2003. aastal kivitas selle Trgi seoses Iraagi sjaga, 2012. aastal kivitas Trgi selle kahel korral seoses Sria sjaga ning 2014. aastal kivitas artikli number 4 Poola seoses 2014. aasta Krimmi kriisiga.[4]

NATO peasekretr on alates 1. oktoobrist 2014 Jens Stoltenberg. Enne teda oli 20092014 peasekretr Anders Fogh Rasmussen. Aastatel 20042009 oli NATO peasekretr Jaap de Hoop Scheffer.

NATO lepingu eelkijaks loetakse 1948. aastal Belgia, Hollandi, Luksemburgi, Prantsusmaa ja hendkuningriigi vahel slmitud Brsseli pakti, mis viis samal aastal Lneliidu loomisele, mis oli sjajrgse Euroopa esimene sjalis-poliitiline organisatsioon.[5] Aga USA osalust peeti oluliseks ning lbirkimised uue sjalise liidu loomiseks algasid peaaegu kohe. Phja-Atlandi leping (ehk Washingtoni leping) allkirjastati 4. aprillil 1949 Washingtonis ning leping justus sama aasta 24. augustil. Lisaks Brsseli pakti viiele osapoolele osalesid ka USA, Kanada, Portugal, Itaalia, Norra, Taani ja Island.[6] Osapooled leppisid kokku, et rnnakut neist he vastu ksitletakse rnnakuna nende kigi vastu. Rnnaku alla sattunud liikmesriiki pidid kik teised abistama, kuid konkreetne meetod ji igahe enda otsustada: leping ei ninud tingimata ette sjalist aktsiooni agressori vastu.[7]

Toona ei olnud NATO-l poliitilist struktuuri, htset sjalist juhtimist ja spetsiaalselt alliansi kaitseks mratud vgesid, kuid Korea sja puhkemine 1950. aastal ilmestas ohtu, mida kujutasid koosttavad kommunistlikud riigid, ning see sundis NATO-t vlja ttama konkreetseid sjalisi plaane.[8] Seda td alustati 1951. aastal Dwight D. Eisenhoweri juhtimisel.[9] 1952. aastal peeti Lissabonis kohtumine eesmrgiga leida vahendid NATO kaitseplaanide titmiseks. Sama aasta septembris algasid esimesed NATO sjalised ppused, kus harjutati Taani ja Norra kaitsmist merel.[10] Samuti astusid 1952. aastal alliansi liikmeteks ka Kreeka ja Trgi.

1954. aastal avaldas Nukogude Liit soovi NATO-ga hineda, tagamaks rahu Euroopas. See ettepanek lkati tagasi, kuna selles nhti soovi alliansi nrgestada.[11]

17. detsembril 1954 veti vastu dokument nimega MC 48, milles stestati, et sja puhkedes Nukogude Liiduga vib NATO kasutada aatomipommi, kskik kas Nukogude Liit kasutab seda esimesena vi mitte. See andis NATO Euroopa liitlasvgede lemjuhatajale (SACEUR Supreme Allied Commander Europe) samasugused igused tuumarelvade ksitlemiseks nagu olid USA hujudude lemjuhatajal.

Lne-Saksamaa inkorporeerimist NATO-sse 9. mail 1955 kirjeldas Norra tollane vlisminister Halvard Lange kui “meie kontinendi ajaloo otsustavat prdepunkti”.[12] Selle otsuse peamine phjus oli see, et ilma Saksamaata poleks Nukogude Liidu invasioonile olnud piisavalt judu vastu astuda.[13] Otsese vastusena sellele kigule loodi Varssavi pakt, mille allkirjastasid 14. mail 1955 Nukogude Liit, Ungari, Tehhoslovakkia, Bulgaaria, Poola, Rumeenia, Albaania ja Ida-Saksamaa. Klma sja osapooled olid seega vlja joonestatud.

1957. aastal korraldati alliansi siiani kige ambitsioonikam sjaline ppus: kolmel samal ajal toimunud operatsioonil osales htekokku le 250 000 mehe, 300 laeva ja 1500 husiduki Norrast Trgini.[14]

NATO htsus pandi proovile Prantsusmaa presidendi Charles de Gaulle’i valitsemisajal.[15] De Gaulle protesteeris USA juhirolli vastu ning selle vastu, mida ta tlgendas Ameerika hendriikide ja hendkuningriigi eriliste suhetena. President Dwight D. Eisenhowerile ja peaminister Harold Macmillanile saadetud kirjas 17. septembril 1958 nudis ta alliansi kolmepoolset juhtimist, kus Prantsusmaa oleks Ameerika ja Suurbritanniaga vrdvrsel positsioonil.[16] Kui reageering ji de Gaulle’i jaoks ebarahuldavaks, otsustas ta hakata Prantsusmaa kaitsejude arendama lejnud alliansist sltumatult. De Gaulle’i eesmrgiks oli vimalus sjaolukorras idablokiga eraldi rahu slmida, kaasamata end laiemasse NATO ja Varssavi pakti riikide vahelisse stta.[17] Mrtsis 1959 veti NATO vejuhatuse alt ra Prantsuse Vahemere laevastik ning keelduti lubamast rajada Gallia pinnale tuumarelvade ladu.

Kuigi Kuuba kriisi ajal 1962. aastal nitas Prantsusmaa lejnud NATO suhtes les solidaarsust, jtkas de Gaulle iseseisva kaitse planeerimist. 1966. aastal viis Prantsusmaa kik oma ved NATO integreeritud sjalise juhtimise alt ra ning kigil NATO vrvgedel paluti riigist lahkuda. Prantsusmaa ji siiski NATO liikmeks. Aastast 2001 on Prantsusmaa osalenud Afganistani operatsioonis ning hakanud taas liikuma tieliku integreerumise suunas.

Klm sda ei viinud kunagi reaalse relvakonfliktini NATO ja Varssavi pakti riikide vahel. 1969. aasta lpul algasid Helsingis lbirkimised strateegilise relvastuse piiramise le. Lbirkimiste tulemusena valmisid kaks kokkulepet, millest ks ksitles raketitrjessteemide rajamist ja teine strateegilise relvastuse piiramist. Mais 1978 defineerisid NATO liikmesriigid alliansi kaks eesmrki: tagada turvalisus ja taotleda pingeldvendust vastaspoolega. See pidi thendama ka vidurelvastumise edasist ohjeldamist.[18] 1979. aastal Varssavi pakti tuumavimekuse suurenemise valguses vttis NATO vastu otsuse sjatandri tuumajudude kahesuunalise kasutamise kohta.[19]

1990. aasta juulis kuulutati Londoni tippkohtumisel klm sda lppenuks ning NATO kaotas de facto peamise vaenlase. Organisatsiooni eesmrk ja olemus vajasid mberhindamist, Londonis visandati ettepanekud koost vljaarendamiseks Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega poliitilises ja sjalises tegevuses. Jrgmise aasta tippkohtumisel Roomas kiideti heaks alliansi strateegiline kontseptsioon, mis ngi ette sltuvuse vhendamise tuumarelvadest ja oluliste muudatuste tegemise NATO hendvgedes.[20]

Aastatel 19941997 NATO laienes ja uuendas oma tegevusvaldkondi, niteks loodi koostprogramm “Partnerlus rahu nimel” ning alliansiga kutsuti liituma sellised endised idabloki riigid nagu Poola, Tehhi Vabariik ja Ungari. Praha tippkohtumisel 2002. aastal kiitsid NATO liikmesriigid heaks alliansi ajaloo suurima laienemise, kus esitati kutsed liitumislbirkimistele seitsmele riigile, sh Eestile.

Prast 2001. aasta 11. septembri terrorirnnakuid kuulutas NATO vlja artikkel 5 operatsiooni USA toetuseks. Sellega muudeti NATO kohalikest, liikmesriikide maa-ala kaitsmise hendusest leilmsete (globaalsete) eesmrkidega liiduks, mille philesandeks sai sjaliste operatsioonide lbiviimine vljaspool oma maa-ala. Seetttu pole NATO valmis liikmesriikide maa-ala kaitsmiseks ning Venemaa kasvava sjalise ju tasakaalustamiseks Ida-Euroopas ja Baltikumis.[21]

2009. aastal sai heakskiidu Brsselis toimunud NATO kaitseministrite kohtumisel NATO reageerimisjudude (NATO Responce Force, NRF) NRF-i mudel, mis phineb suurel mral Suurbritannia initsiatiivil varem vlja pakutud NRF-i sisese kriisireguleerimisksuse ASF (Allied Solidarity Force) olulistel elementidel hine planeerimine ja vljape, solidaarne rahastamismudel, suur nhtavus avalikkusele ning usutav heidutusvime. NRF-i tuumikuks sai ligi 13 000-meheline ksus, mis on 510 pevaga valmis siirduma kriisipiirkonda. Lisaks sellele mratavad liikmesriigid tiendavad 1030-pevases valmisolekus olevad veksused[22].

Seoses majandussurutisega seisis NATO ksimuse ees, kuidas silitada kaitsevimet kokkuhoiu oludes. NATO peasekretr Anders Fogh Rasmussen ti kasutusse “targa kaitse” miste, mis thendab kaitsestruktuuride tihedamat integreerimist. Selle niteks on ka Balti riikide huturve.[23]

2012. aasta Chicago tippkohtumise heks pevakorrapunktiks oli NATO laienemine. Praegu ootavad seda neli riiki: Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Gruusia ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik.[23]

Prast Eesti taasiseseisvumist 1991. aastal iseloomustas olukorda riigikaitselise kogemuse puudus. Alustati alles sjaveliste struktuuride loomist, millest esimesena taastati kodanikualgatuse korras Kaitseliit.[24] Aga paika tuli panna ka laiemad visioonid. Riigikaitse peatkk veti peaaegu muutmata kujul le 1938. aasta phiseadusest, kuid arutati isegi Eesti muutmist demilitariseeritud riigiks. Tnapeval arvavad phiseaduse asjatundjad, et tollal ei osatud hinnata kollektiivse enesekaitse thtsust rahvusvahelistes suhetes.[25] 1992. aasta valimiste jrel moodustatud valitsuse poliitika oli idast lnde mberorienteerumine. 1994. aastal ksitles president Lennart Meri oma knes esmakordselt Euroopa Liidu ja NATO-ga integreerumist. Siiski ngid paljud poliitikud pdlusi NATO-ga liituda kui perspektiivitut projekti, mis rikuks Eesti neutraliteeti.[25]

Eesti alustas osalemist rahvusvahelistes operatsioonides 1995. aastast.[26] Kaitsejudude rahvusvaheline koost sai raamistiku NATO vlja ttatud rahupartnerlusprogrammiga, mis oli meldud Kesk- ja Ida- Euroopa riikidega poliitilise ja sjalise koost arendamiseks. Esmakordselt fikseeriti NATO-ga liitumise eesmrk 1996. aastal. 1999. aastast hakkas Eesti titma NATO liikmesuse tegevuskava ning 2002. aasta novembris Praha tippkohtumisel esitati Eestile kutse liitumislbirkimistele NATO-ga hinemiseks.[24] Liitumislbirkimised algasid 2003. aasta jaanuaris ning sama aasta mrtsis allkirjastasid NATO liikmesriigid Eesti Phja-Atlandi lepinguga liitumise protokolli. 10. mrtsil 2004 ratifitseeris Riigikogu NATO Phja-Atlandi lepingu koos kigi lisadega. Eestist sai NATO tieiguslik liige 29. mrtsil 2004, kui hinemiskirjad anti Ameerika hendriikide valitsuse ktte hoiule.[27]

2007. aastal esitas Eesti soovi korraldada NATO vlisministrite mitteametlik kohtumine. Kohtumine toimus 22.23. aprillil 2010 Tallinnas, kohtumisel osalesid teiste hulgas USA riigisekretr Hillary Clinton ja Euroopa vgede lemjuhataja Stavridis. Kohtumisel langetati otsus anda Bosnia ja Hertsegoviinale liikmesuse tegevusplaan.[28]

Prast 2007. aasta aprillirahutusi toimunud kberrnnakud Eesti veebiserverite vastu tstsid esile NATO riikide haavatavuse kommunikatsioonissteemide kaudu ning arutama hakati NATO kberkaitse poliitikat. 14. mail 2008 asutati Tallinnas NATO kberkaitsekoost keskus.[29]

Seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas 2014. aastal paigutati NATO liitlasved Ida-Euroopa piiririikidesse. Eestisse saabus 150 USA maavelast ning Taani hvitajad baseeruvad psivalt Eesti lennubaasis. See on esimene kord, kui NATO liitlased Eestisse pikemaks ajaks jvad. Peaminister Taavi Rivase snul on Eesti valmis vrustama tiendavaid NATO vgesid.[30][31][32][33]

Praegu hoolitseb Eesti huruumi valvamise eest Saksamaa lennusalk.[34] Eestisse on paigutatud kolm radariposti, mille radarid katavad kogu Eesti ja Eestit mbritseva huruumi htse radaripildiga. Seda peetakse heks Eesti pikaajalise sjalise kaitse arengukava olulisemaks arenduseks.[35]

Juulis 2006 teatas NATO peasekretr Jaap de Hoop Scheffer Euroopat kaitsva raketikilbi rajamise kavatsusest. 18. septembril 2006 slmiti esimesed lepingud raketikilbi komponente tootvate firmadega.

Raketikilbi eesmrgiks on Iraanist ja Phja-Koreast tulevate raketirnnakute trjumine. Venemaa juhtkonna arvates on raketikilbi lepe suunatud Venemaa vastu ja on hvardanud sjaliste meetmetega raketikilbi rajamise korral Venemaa piiride lhedale.

20. augustil 2008 kirjutasid Ameerika hendriikide riigisekretr Condoleezza Rice ja Poola vlisminister Radek Sikorski alla lepingule millega Poola nustus lubama oma pinnale USA globaalse raketitrjessteemi komponente. [36]. 2009. aastal teatas USA president Barack Obama siiski, et raketikilbi osasid Poola ja Tehhi Vabariigi territooriumile ei tule.[37] Uus plaan neb hoopis ette Poola territooriumile AEGIS ssteemidega laevade paigutamise.[38]

Lisaks liikmete kaitsmisele sjalise rnnaku korral on NATO osalenud ka konfliktide ohjeldamises mujal maailmas, niteks Jugoslaavia kodusjas. Samuti toimub dialoog ja koost riikidega, mis ei ole NATO liikmed.

Alates 1. aprillist 2009 on NATO liikmeid 28.

Liikmesriigid liitumisaastati:

NATO krgeim organ on Phja-Atlandi Nukogu (North Atlantic Council, NAC), mille esimees ja organisatsiooni poliitiline juht on NATO peasekretr, kes koordineerib liikmesriikide tegevust, on organisatsiooni peamine kneisik ning juhib NATO sekretariaadi td.

Peasekretr on ka:

Kui traditsiooniliselt valitakse peasekretri ametisse Euroopa esindaja, siis NATO Euroopa liitlasvgede lemjuhataja mravad Ameerika hendriigid.

NATO sjaline vestruktuur koosneb liikmesriikide alaliselt vi kindla operatsiooni jaoks NATO ksutusse antud sjalistest ksustest ja staapidest. NATO sjaline juhtimisstruktuur katab strateegilise ja regionaalse tasandi ning on meldud eelkige liikmesriikide eri veliikide hendoperatsioonide juhtimiseks, siis vestruktuuri koosseisu kuuluvad taktikalise tasandi staabid, mis on meldud he veliigi operatsioonide juhtimiseks.

Vestruktuur koosneb kaht tpi ksustest: paiksed ksused (In-Place Forces, IPF) ja mberpaigutatavad ksused (Deployable Forces, DF). mberpaigutatavad ksused on meldud kigiks NATO operatsioonitpideks ja on valmis tegutsema kogu alliansi territooriumil ning ka vljaspool seda. Paiksed ksused on meldud kollektiivkaitse operatsioonideks oma riigi piirides vi selle lhedal.

Vestruktuuri kuuluvad veosad on grupeeritud vastavalt nende valmisolekule reageerimiseks:

View original post here:
NATO – Vikipeedia, vaba entsklopeedia

 Posted by at 7:43 pm  Tagged with:

Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord …

 NATO  Comments Off on Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord …
Dec 252015
 

Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Coordinate: 505234.16N 42519.24E / 50.876156N 4.422011E50.876156; 4.422011

L’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (in inglese North Atlantic Treaty Organization, in sigla NATO,[3] in francese: Organisation du Trait de l’Atlantique du Nord, in sigla OTAN), un’organizzazione internazionale per la collaborazione nella difesa.

Il trattato istitutivo della NATO, il Patto Atlantico, fu firmato a Washington, D.C. il 4 aprile 1949 ed entr in vigore il 24 agosto dello stesso anno. Attualmente, fanno parte della NATO 28 stati del mondo.

Il Patto Atlantico traeva origine dalla percezione che il cosiddetto mondo occidentale (costituito da Stati Uniti d’America, Canada, Regno Unito, Francia, Norvegia, Italia ed altri Paesi dell’Europa occidentale), dopo la seconda guerra mondiale, stesse cominciando ad accusare tensioni nei confronti dell’altro paese vincitore della guerra, ossia l’Unione Sovietica, con i suoi Stati satellite.

Iniziava, infatti, a svilupparsi nelle opinioni pubbliche occidentali il timore che il regime sovietico potesse “non accontentarsi” della spartizione geografica generata, al termine della Guerra, da varie conferenze di pace e che, radicalizzando i contenuti ideologici della societ, volesse iniziare una mira espansionista per l’affermazione globale dell’ideologia comunista. Ci gener un movimento di opinione che – anche grazie alle varie attivit in tal senso organizzate dagli Stati Uniti d’America – inizi a svilupparsi in modo generalizzato nei Paesi occidentali e che identific una nuova assoluta necessit di garantire la sicurezza del mondo occidentale dalla minaccia comunista; la NATO, quindi, rispondeva all’esigenza di allearsi e di mettere a fattor comune i propri dispositivi di difesa, per reagire “come un sol uomo” ad un eventuale attacco.

Tale sentimento ebbe una significativa spinta dopo i fatti di Berlino del 1948. La citt tedesca, simbolo del nazismo e Capitale della Germania hitleriana, dopo Jalta venne a trovarsi nel territorio della Germania Est, ossia sotto influenza sovietica, e venne suddivisa in 4 zone, tre delle quali controllate dai Paesi occidentali e la quarta (la parte orientale della citt) dall’Unione Sovietica. Berlino Est divenne Capitale della Germania Est.

Dopo alcuni mesi durante i quali i sovietici avevano iniziato a manifestare disagio e dissenso sulla situazione territoriale e logistica “anomala” di Berlino (enclave occidentale in territorio orientale), che permetteva alle genti sottoposte al regime socialista di transitare facilmente all’Ovest trovandovi rifugio, il 24 giugno 1948 decisero di chiudere il corridoio terrestre attraverso il quale Berlino Ovest era connessa al mondo occidentale, impedendo, di fatto, il suo approvvigionamento logistico: il successivo ponte aereo, organizzato dal mondo occidentale per assicurare la sopravvivenza della popolazione di Berlino Ovest, entrato nella storia.

La vicenda dell'”assedio” a Berlino Ovest, fece naturalmente forte impressione alle popolazioni occidentali e, di fatto, rese matura la decisione di istituire un’Alleanza del mondo occidentale contro la minaccia sovietica.

Il concetto informatore di questa nuova “Alleanza” era quello della “difesa collettiva”, riportato nell’Art. 5, che recita:

Questa misura era concepita in modo tale che se l’Unione Sovietica avesse lanciato un attacco contro uno qualsiasi dei paesi membri, questo sarebbe stato trattato da ciascun paese membro come un attacco diretto, ed era rivolta soprattutto a una temuta invasione sovietica dell’Europa occidentale. Le trattative si svolsero tra i firmatari del trattato di Bruxelles (Regno Unito, Francia e Benelux), Stati Uniti, Canada, Norvegia, Danimarca, Islanda, Portogallo ed Italia. L’Unione Sovietica protest vivacemente, affermando la natura aggressiva nei suoi confronti del Patto. Da l a pochi anni essa avrebbe dato vita ad un’Alleanza militare contrapposta alla NATO: il Patto di Varsavia.

La creazione degli organi politici dell’Alleanza Atlantica impieg circa un anno di lavori, tra il maggio 1950 e lo stesso mese del 1951; nelle riunioni a Londra ed a Bruxelles i ministri degli Esteri si accordarono per la creazione di un Consiglio Permanente, dotato di potere esecutivo, affiancato da tre comitati, di difesa economica e finanziaria, di difesa e militare, inglobati poi nel Consiglio Permanente nella conferenza di Londra del maggio 1951.

Con la nascita del Patto di Varsavia inizi la “Guerra fredda”, cos definita in quanto, in realt, mai combattuta sul campo, ma per la quale i due blocchi prepararono i loro dispositivi militari in modo cos meticoloso e credibile che fu sviluppato il concetto di “pace armata” (attuato anche con armi nucleari potenzialmente distruttive per l’umanit intera). Dopo la caduta del muro di Berlino, che simboleggi la fine del socialismo reale e soprattutto dell’URSS, la NATO ha radicalmente cambiato la sua visione strategica, avviando un processo di radicale trasformazione. Dopo i fatti dell’11 settembre 2001 avvenuto un nuovo cambiamento nelle strategie dell’Alleanza, che adesso, a processo di trasformazione ormai compiuta, si configura come l’organizzazione mondiale principale per la lotta effettiva al terrorismo internazionale.

Il disposto dell’art. 5 del Trattato, mai attuato durante la Guerra fredda, venne invocato per la prima volta nella storia il 12 settembre 2001 dagli Stati Uniti, in risposta all’attacco terroristico del giorno precedente a New York.

Motivo: Questa sezione esprime, in alcuni passaggi, alcuni giudizi.

Dalla caduta del muro di Berlino in poi, la NATO ha progressivamente perso la propria caratteristica di “Alleanza Difensiva” per orientarsi sempre pi come un ambito di collaborazione militare tra Paesi aderenti. Dopo gli eventi dell’11 settembre 2001, gli Stati Uniti hanno richiesto l’intervento dell’Alleanza sulla base dell’Art. 5 del trattato. In linea generale, la NATO oggi rappresenta l’organizzazione militare pi utilizzata per l’imposizione del pieno rispetto della Carta dell’ONU e delle norme e convenzioni di Diritto umanitario e di Diritto bellico, delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU relative a situazioni di crisi di importanza globale.

I principi generali che regolano le attivit dell’Alleanza sono mutati nel tempo, adattandosi ai continui cambiamenti del panorama geopolitico internazionale, ed attualmente possono essere riassunti nei seguenti punti:

L’art. 10 del Trattato del Nord Atlantico descrive come gli stati possano entrare nella NATO:[6]

Questo articolo pone due limiti generali agli stati per l’accesso:

Il secondo criterio significa che ciascun stato membro ha diritto di veto, ovvero pu decidere di porre delle condizioni per l’ingresso di un paese. In pratica la NATO ha formulato un insieme di criteri-base che devono essere soddisfatti per aspirare all’accesso, ma in alcuni casi ci possono essere dei criteri aggiuntivi. I casi pi importanti sono:

Non invece mai stato un criterio riconosciuto quello secondo cui la NATO non si sarebbe estesa ad Est se l’URSS avesse consentito la riunificazione della Germania: questa rivendicazione russa[7] del contenuto di un colloquio tra Gorbacev e James Baker, infatti, non mai stata accettata dalla diplomazia USA[8], che anzi negli anni Novanta sfid l’irritazione russa propiziando l’ingresso della Polonia, dell’Ungheria e della Repubblica Ceca nell’Alleanza.

Come procedura per i paesi che vogliono aderire (pre-adesione) esiste un meccanismo chiamato Piano d’azione per l’adesione o Membership Action Plan (MAP) che fu introdotto nel vertice di Washington del 23-25 aprile 1999. La partecipazione al MAP prevede per un paese la presentazione di un rapporto annuale sui progressi fatti nel raggiungere i criteri stabiliti: la NATO provvede poi a rispondere a ciascun paese con suggerimenti tecnici e valuta singolarmente la situazione dei progressi.

Questi paesi sono all’interno del MAP:

previsto che entrino nel MAP i seguenti paesi:

L’altro meccanismo di pre-adesione il Dialogo intensificato o Intensified Dialogue che visto come passo precedente prima di essere invitati al MAP.

I paesi attualmente in questa fase sono:

Un doppio schema tecnico-diplomatico di accordi stato creato per aiutare la cooperazione tra i membri NATO e altri “paesi partner”.

Il Partenariato Euro-Atlantico, o Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC), fu creato il 27 maggio 1997 al vertice di Parigi ed un forum di regolare consultazione, coordinamento e dialogo tra la NATO e i partner esterni. la diretta conseguenza del partenariato per la pace. I 23 paesi partner sono:

Ex Repubbliche sovietiche:

Paesi neutrali con economia di mercato durante la guerra fredda:

Paesi neutrali con economia socialista durante la guerra fredda:

Paesi “in attesa”:

Il Partenariato per la pace o Partnership for Peace (PfP) fu creato nel 1994 ed basato su relazioni individuali e bilaterali tra la NATO e il paese partner: ciascuno stato pu decidere l’intensit della collaborazione. stato il primo tentativo di dialogo della NATO con paesi esterni, ma ora considerato il “braccio operativo” del partenariato Euro-Atlantico. costituito in maniera principale, da membri operativi della NATO, ad esempio, membri START1991, e collaborano in tema di giustizia, per garantire i principali diritti internazionali, come i patti Bilaterali tra stati nel mondo, svolgono in tema politico-sociale la cooperazione al sostentamento umanitario. La sua azione operativa permette in diversi ambiti, quali sociale, politico, economico, giuridico, medico, ingegneristico, scientifico, artistico, la tutela e la conservazione di diritti umani nel mondo, promuovendo la cultura pacifica nei popoli.

Come gi detto, la NATO rappresenta non soltanto una mera iniziativa di cooperazione militare, ma si configura come fondamentale strumento di collaborazione politica tra i Paesi membri, soprattutto nell’ambito dei processi decisionali afferenti materie di politica estera.

Per questo motivo, la NATO ha una duplice struttura: politica e militare. In linea con quanto accade normalmente nell’ambito dei Sistemi istituzionali democratici dei Paesi membri, anche in questo caso la parte militare ha una posizione subordinata rispetto a quella politica, che, nelle sue diverse articolazioni, espressione diretta della volont dei popoli dei Paesi membri.

L’Alleanza governata dai suoi 28 Stati membri, ognuno dei quali ha una delegazione presso la sede centrale della NATO a Bruxelles. Il pi anziano membro di ciascuna delegazione chiamato “Rappresentante permanente”. L’organizzazione politica della NATO basata sulla regola del consenso unanime e comprende:

L’organizzazione militare della NATO articolata in vari comandi con sedi nei diversi paesi membri. Al vertice costituita da:

formato dai rappresentati militari dei Paesi membri ed ha il compito di decidere le linee strategiche di politica militare della NATO. Provvede inoltre alla guida dei comandanti strategici, i cui rappresentanti partecipano alle sedute del Comitato, ed responsabile per la conduzione degli affari militari dell’Alleanza. Il rappresentante militare l’altra figura rilevante della delegazione permanente dei Paesi membri presso la NATO ed un ufficiale con il grado di generale di corpo d’armata o corrispondente che proviene dalle forze armate di ciascun paese membro.

Dal Military Committee dipendono:

I membri della NATO sono attualmente 28. Di questi, 22 sono anche membri dell’Unione europea, mentre 24 di questi sono membri a vario titolo (membri effettivi, membri associati, paesi osservatori, partner associati) dell’Unione dell’Europa Occidentale (UEO) che con il Trattato di Lisbona passata sotto il controllo UE. Per questo negli ultimi anni il peso dell’UE andato sempre pi in crescendo nelle decisioni NATO. Di seguito l’elenco dei 28 membri:

Read the rest here:
Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord …

 Posted by at 12:43 pm  Tagged with:

NATO ready to defend Turkey amid ‘troubling escalation’ of …

 NATO  Comments Off on NATO ready to defend Turkey amid ‘troubling escalation’ of …
Oct 092015
 

BRUSSELS NATO secretary-general Jens Stoltenberg said alliance defense ministers on Thursday will consider the implications for NATO’s own security of the “troubling escalation of Russian military activities” in Syria.

He said NATO is ready to deploy forces, if needed, to defend alliance member Turkey.

On Wednesday, Russian warships fired cruise missiles in the first combined air-and-ground assault with Syrian government troops since Moscow began its military campaign in the country last week.

Over the weekend, Turkey reported back-to-back violations of its airspace by Russian warplanes.

U.S. Defense Secretary Ash Carter and his counterparts from the 27 other NATO nations had already been scheduled to meet Thursday in Brussels.

Stoltenberg told reporters the meeting will receive an update from its military commanders on the situation in Syria, as well as Afghanistan.

“In Syria, we have seen a troubling escalation of Russian military activities,” Stoltenberg said. “We will assess the latest developments and their implications for the security of the alliance. This is particularly relevant in view of the recent violations of NATO’s airspace by Russian aircraft.”

NATO on Monday issued a statement demanding that the violations cease. Russia called its penetration of Turkish airspace a minor incident that was unintentional. Stoltenberg had already brushed off the Russian explanation.

“NATO is able and ready to defend all allies, including Turkey, against any threat,” the secretary-general said Thursday. He said NATO had already increased “our capacity, our ability, our preparedness to deploy forces, including to the south, including in Turkey, if needed.”

“We are constantly assessing the situation also with the Turkish government,” Stoltenberg said, adding that he would be meeting later Thursday with Turkish Defense Minister Mehmet Vecdi Gonul.

British Defense Secretary Michael Fallon accused Russia of acting chiefly in Syria not to attack the Islamic State terrorist organization but to shore up the beleaguered government of President Bashar al-Assad, thus making a serious situation “much more dangerous.” NATO officials have expressed fears there could be an encounter, accidental or otherwise, between Russian planes and air forces of the U.S.-led coalition attacking Islamic State in Syria.

“We’ll be meeting today to see what we can do to de-escalate this crisis particularly in terms of air safety,” Fallon said as he arrived at NATO headquarters. “We’ll be calling on Russia specifically to stop propping up the Assad regime, to use their own (air) crews constructively to stop Assad bombing his own civilians.”

German Defense Minister Ursula von der Leyen said Russia must recognize that if it targets opposition groups in Syria that are fighting Islamic State, “Russia will strengthen IS and this can be neither in the Russian interest, nor in our interest.”

The defense ministers’ meeting, their first since June, is also expected to approve ongoing efforts to retool NATO to meet a daunting array of contemporary security threats. Decisions expected include approval for two new NATO headquarters units in Hungary and Slovakia to enhance their defenses and speed the deployment of reinforcements sent by other alliance nations, and changes in the beefed-up NATO Response Force to, in Stoltenberg’s words, make it “bigger, faster and more capable.”

“We are facing many challenges from many different directions,” Stoltenberg said. “Conflict, instability and insecurity.”

“We will assess what we have to do to adapt NATO to current and future challenges,” he said_including cyberattacks and the mix of conventional and unconventional tactics commonly known as hybrid warfare.

Read more:
NATO ready to defend Turkey amid ‘troubling escalation’ of …

NATO chief: Russian incursions into Turkish airspace no …

 NATO  Comments Off on NATO chief: Russian incursions into Turkish airspace no …
Oct 072015
 

Published October 06, 2015

NATO Secretary General Jens Stoltenberg listens to questions from journalists during a media conference at NATO headquarters in Brussels on Tuesday, Oct. 6, 2015. NATO defense ministers will meet on Thursday, Oct. 8, 2015 to discuss, among other issues, the situation after a Russian fighter jet entered Turkish airspace from Syria over the weekend. (AP Photo/Virginia Mayo)(The Associated Press)

NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks during a media conference at NATO headquarters in Brussels on Tuesday, Oct. 6, 2015. NATO defense ministers will meet on Thursday, Oct. 8, 2015 to discuss, among other issues, the situation after a Russian fighter jet entered Turkish airspace from Syria over the weekend. (AP Photo/Virginia Mayo)(The Associated Press)

NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks during a media conference at NATO headquarters in Brussels on Tuesday, Oct. 6, 2015. NATO defense ministers will meet on Thursday, Oct. 8, 2015 to discuss, among other issues, the situation after a Russian fighter jet entered Turkish airspace from Syria over the weekend. (AP Photo/Virginia Mayo)(The Associated Press)

In this photo taken on Saturday, Oct. 3, 2015, Russian SU-24M jet fighter armed with laser guided bombs takes off from a runaway at Hmeimim airbase in Syria. The skies over Syria are increasingly crowded, and increasingly dangerous. The air forces of multiple countries are on the attack, often at cross purposes in Syrias civil war, sometimes without coordination and now, it seems, at risk of unintended conflict. The latest entry in the air war is Russia. It says it is bombing the Islamic State in line with U.S. priorities, but the U.S. says Russia is mainly striking anti-government rebels in support of its ally, President Bashar Assad. The Russians, who are not coordinating with the Americans, reportedly also have hit U.S.-supported rebel groups. (AP Photo/Alexander Kots, Komsomolskaya Pravda, Photo via AP)(The Associated Press)

In this photo taken on Monday, Oct. 5, 2015, a Russian pilot fixes an air-to-air missile at his Su-30 jet fighter before a take off at Hmeimim airbase in Syria. NATO also strongly criticized the Russian air campaign in Syria that began Wednesday. (AP Photo/Dmitry Steshin, Komsomolskaya Pravda, Photo via AP)(The Associated Press)

BRUSSELS NATO’s secretary-general has rejected Moscow’s claim that its military incursion into alliance airspace over Turkey wasn’t intentional or important, saying there were two separate incidents and “the violation lasted for a long time.”

Jens Stoltenberg, the NATO chief, told a news conference in Brussels on Tuesday the reported incidents were “very serious.”

Stoltenberg added, “It doesn’t look like an accident, and we’ve seen two of them over the weekend.”

On Monday, NATO ambassadors met in special session and condemned what they termed Russia’s “irresponsible behavior.”

The ambassadors also called on Russia to cease such practices.

Read this article:
NATO chief: Russian incursions into Turkish airspace no …

 Posted by at 6:46 pm  Tagged with:

36,000 troops, 200 aircraft & 60 vessels: NATO launches …

 NATO  Comments Off on 36,000 troops, 200 aircraft & 60 vessels: NATO launches …
Oct 042015
 

NATO has started its biggest exercise since 2002 with 36,000 international troops from 30 states, including non-NATO nations, participating in the drills which are taking place at sea, in the air and across the territory of three European states.

The alliance has kicked off its massive Trident Juncture 2015 exercises which will last until November 16. Along with the NATO member states, seven more partner nations are participating in the drills: Australia, Austria, Bosnia and Herzegovina, Finland, the Republic of Macedonia, Sweden and Ukraine.

Some 36,000 troops as well as more than 60 warships and about 200 aircraft will participate in the drills which makes it the biggest since 2002 when about 40,000 troops took part in NATOs Strong Resolve military exercise.

The purpose of the exercise is to train and test the NATO Response Force, a highly ready and technologically advanced multinational force made up of land, air, maritime and Special Forces components, said General Hans Lothar Domrose, the Commander of Joint Force Command Brunssum.

Enhancing our response forces is a key part of NATOs overall effort to adapt to emerging security challenges. TRJE15 [Trident Juncture 2015] has been designed to ensure that our concepts and procedures will work in the event of a real crisis because our job is to always be prepared to defend the people, territory, and values of this Alliance, he added.

The drills will consist of two parts: the Command Post Exercise (CPX) for Strategic and Operational level staff, and the Live Exercise (LIVEX) for tactical level troop engagements.

The CPX, which will last until October 16, will include training, evaluation and certification activities of the command structure of the NATO Response Force. The European Union and the African Union are also going to participate in the CPX.

LIVEX will be held in Italy, Portugal and Spain between October 21 and November 6. NATO air forces, land forces as well as maritime forces will conduct a number of exercises for example, responding to a simultaneous, wide-scale attack of a group of 20 enemy ships, numerous aircraft and four submarines.

In late August-September NATO conducted the greatest airborne drills in Europe since the end of the Cold War. About 5,000 soldiers from 11 NATO member states participated in the simultaneous multinational airborne operations.

NATO has significantly stepped up its military presence and activity along the Russian border, including in the Baltic states and eastern Europe, since Russias reunification with Crimea and the outbreak of conflict in eastern Ukraine, which the alliance blames on Moscow.

READ MORE: Moscow will respond to NATO approaching Russian borders accordingly Putin

Russia views NATOs ongoing expansion and constant military activity as hostile and destabilizing, repeatedly warning that Moscow will respond to NATO approaching Russian borders accordingly.

The rest is here:
36,000 troops, 200 aircraft & 60 vessels: NATO launches …

 Posted by at 9:46 pm  Tagged with:

Hungary joins other NATO allies to host command center …

 NATO  Comments Off on Hungary joins other NATO allies to host command center …
Oct 042015
 

BUDAPEST Hungary, along with other states in central and eastern Europe, will host a command center to help coordinate deployment of NATO’s rapid reaction force in an emergency, the government said on Friday.

The U.S.-led military alliance has already activated similar centers in Lithuania, Bulgaria, Estonia, Latvia, Poland and Romania.

Hungary said the command center, called a NATO Force Integration Unit, would be staffed by 40 officers from Hungary and other NATO member states, but it would not be a base for forces.

“Its task in peaceful times is to organize and plan international exercises and, in an emergency, the coordination of the NATO Reaction Force,” the government spokesman’s office said in a reply to questions by Reuters.

The role of NATO’s spearhead force, due to be fully operational early next year, is likely to be discussed by alliance defense ministers at a meeting in Brussels on Oct.8.

Some eastern European NATO members, including Poland, want to keep the force’s focus on deterring a possible Russian attack in light of Moscow’s annexation of Crimea in March last year.

“We started from the fact that the world is becoming a more and more dangerous place and we may need fast and efficient help from our allies,” the spokesman said.

NATO said on its website that the centers would “help in rapid deployment of Allied forces to the eastern part of the Alliance if necessary.”

(Reporting by Krisztina Than; Editing by Richard Balmforth)

Read the original post:
Hungary joins other NATO allies to host command center …

 Posted by at 9:46 pm  Tagged with:

NATO Chief: Too Early to Say If Georgia Joins NATO

 NATO  Comments Off on NATO Chief: Too Early to Say If Georgia Joins NATO
Aug 272015
 

NATO Secretary General Jens Stoltenberg said on a visit Thursday to Georgia that it is too early to tell whether the former Soviet republic will be invited to take the final step toward NATO membership.

NATO members voted in 2008 to accept Georgia as a member, but since then the South Caucasus nation has denied been entry into the Membership Action Plan, the last condition for membership.

NATO says Georgia must strengthen its institutions, step up justice reforms and fully respect the rule of law before it is accepted into the action plan. Tbilisi, however, claims that NATO is dragging its heels because of the frozen conflict in the breakaway republic of South Ossetia.

Speaking at the opening of a joint NATO-Georgia training center, Stoltenberg said Georgia already has “the necessary tools to continue to move toward membership.”

Georgian Prime Minister Irakli Garibashvili said the training facility would “in no way be directed against any of the neighboring countries,” an apparent attempt to assuage Russia’s fears about a NATO presence close to its border. Russia and Georgia fought a five-day war over South Ossetia in 2008.

Moscow reacted angrily to the ceremony in Georgia, saying that the NATO presence would tip the balance in the region.

“We consider this move as a continuation of the provocative policy of the alliance aimed at expanding its geopolitical influence,” Russian Foreign Minister spokeswoman Maria Zakharova told reporters in Moscow. “Placing this NATO military facility in Georgia will become a substantial destabilizing factor for security in the region.”

Nataliya Vasilyeva contributed to this report from Moscow.

Link:
NATO Chief: Too Early to Say If Georgia Joins NATO

 Posted by at 11:46 pm  Tagged with:

NATO – Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (fonte …

 NATO  Comments Off on NATO – Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (fonte …
Aug 232015
 

Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Coordinate: 505234.16N 42519.24E / 50.876156N 4.422011E50.876156; 4.422011

L’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (in inglese North Atlantic Treaty Organization, in sigla NATO,[3] in francese: Organisation du Trait de l’Atlantique du Nord, in sigla OTAN), un’organizzazione internazionale per la collaborazione nella difesa.

Il trattato istitutivo della NATO, il Patto Atlantico, fu firmato a Washington, D.C. il 4 aprile 1949 ed entr in vigore il 24 agosto dello stesso anno. Attualmente, fanno parte della NATO 28 stati del mondo.

Il Patto Atlantico traeva origine dalla percezione che il cosiddetto mondo occidentale (costituito da Stati Uniti d’America, Canada, Regno Unito, Francia, Scandinavia, Italia ed altri Paesi dell’Europa occidentale), dopo la Seconda Guerra Mondiale, stesse cominciando ad accusare tensioni nei confronti dell’altro paese vincitore della guerra, ossia l’Unione Sovietica, con i suoi Stati satellite.

Iniziava, infatti, a svilupparsi nelle opinioni pubbliche occidentali il timore che il regime sovietico potesse “non accontentarsi” della spartizione geografica generata, al termine della Guerra, da varie conferenze di pace e che, radicalizzando i contenuti ideologici della societ, volesse iniziare una mira espansionista per l’affermazione globale dell’ideologia comunista. Ci gener un movimento di opinione che – anche grazie alle varie attivit in tal senso organizzate dagli Stati Uniti d’America – inizi a svilupparsi in modo generalizzato nei Paesi occidentali e che identific una nuova assoluta necessit di garantire la sicurezza del mondo occidentale dalla minaccia comunista; la NATO, quindi, rispondeva all’esigenza di allearsi e di mettere a fattor comune i propri dispositivi di difesa, per reagire “come un sol uomo” ad un eventuale attacco.

Tale sentimento ebbe una significativa spinta dopo i fatti di Berlino del 1948. La citt tedesca, simbolo del nazismo e Capitale della Germania hitleriana, dopo Jalta venne a trovarsi nel territorio della Germania Est, ossia sotto influenza sovietica, e venne suddivisa in 4 zone, tre delle quali controllate dai Paesi occidentali e la quarta (la parte orientale della citt) dall’Unione Sovietica. Berlino Est divenne Capitale della Germania Est.

Dopo alcuni mesi durante i quali i sovietici avevano iniziato a manifestare disagio e dissenso sulla situazione territoriale e logistica “anomala” di Berlino (enclave occidentale in territorio orientale), che permetteva alle genti sottoposte al regime socialista di transitare facilmente all’Ovest trovandovi rifugio, il 24 giugno 1948 decisero di chiudere il corridoio terrestre attraverso il quale Berlino Ovest era connessa al mondo occidentale, impedendo, di fatto, il suo approvvigionamento logistico: il successivo ponte aereo, organizzato dal mondo occidentale per assicurare la sopravvivenza della popolazione di Berlino Ovest, entrato nella storia.

La vicenda dell'”assedio” a Berlino Ovest, fece naturalmente forte impressione alle popolazioni occidentali e, di fatto, rese matura la decisione di istituire un’Alleanza del mondo occidentale contro la minaccia sovietica.

Il concetto informatore di questa nuova “Alleanza” era quello della “difesa collettiva”, riportato nell’Art. 5, che recita:

Questa misura era concepita in modo tale che se l’Unione Sovietica avesse lanciato un attacco contro uno qualsiasi dei paesi membri, questo sarebbe stato trattato da ciascun paese membro come un attacco diretto, ed era rivolta soprattutto a una temuta invasione sovietica dell’Europa occidentale. Le trattative si svolsero tra i firmatari del trattato di Bruxelles (Regno Unito, Francia e Benelux), Stati Uniti, Canada, Norvegia, Danimarca, Islanda, Portogallo ed Italia. L’Unione Sovietica protest vivacemente, affermando la natura aggressiva nei suoi confronti del Patto. Da l a pochi anni essa avrebbe dato vita ad un’Alleanza militare contrapposta alla NATO: il Patto di Varsavia.

La creazione degli organi politici dell’Alleanza Atlantica impieg circa un anno di lavori, tra il maggio 1950 e lo stesso mese del 1951; nelle riunioni a Londra ed a Bruxelles i ministri degli Esteri si accordarono per la creazione di un Consiglio Permanente, dotato di potere esecutivo, affiancato da tre comitati, di difesa economica e finanziaria, di difesa e militare, inglobati poi nel Consiglio Permanente nella conferenza di Londra del maggio 1951.

Con la nascita del Patto di Varsavia inizi la “Guerra fredda”, cos definita in quanto, in realt, mai combattuta sul campo, ma per la quale i due blocchi prepararono i loro dispositivi militari in modo cos meticoloso e credibile che fu sviluppato il concetto di “pace armata” (attuato anche con armi nucleari potenzialmente distruttive per l’umanit intera). Dopo la caduta del muro di Berlino, che simboleggi la fine del socialismo reale e soprattutto dell’URSS, la NATO ha radicalmente cambiato la sua visione strategica, avviando un processo di radicale trasformazione. Dopo i fatti dell’11 settembre 2001 avvenuto un nuovo cambiamento nelle strategie dell’Alleanza, che adesso, a processo di trasformazione ormai compiuta, si configura come l’organizzazione mondiale principale per la lotta effettiva al terrorismo internazionale.

Il disposto dell’art. 5 del Trattato, mai attuato durante la Guerra fredda, venne invocato per la prima volta nella storia il 12 settembre 2001 dagli Stati Uniti, in risposta all’attacco terroristico del giorno precedente a New York.

Motivo: Questa sezione esprime, in alcuni passaggi, alcuni giudizi.

Dalla caduta del muro di Berlino in poi, la NATO ha progressivamente perso la propria caratteristica di “Alleanza Difensiva” per orientarsi sempre pi come un ambito di collaborazione militare tra Paesi aderenti. Dopo gli eventi dell’11 settembre 2001, gli Stati Uniti hanno richiesto l’intervento dell’Alleanza sulla base dell’Art. 5 del trattato. In linea generale, la NATO oggi rappresenta l’organizzazione militare pi utilizzata per l’imposizione del pieno rispetto della Carta dell’ONU e delle norme e convenzioni di Diritto umanitario e di Diritto bellico, delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU relative a situazioni di crisi di importanza globale.

I principi generali che regolano le attivit dell’Alleanza sono mutati nel tempo, adattandosi ai continui cambiamenti del panorama geopolitico internazionale, ed attualmente possono essere riassunti nei seguenti punti:

L’art. 10 del Trattato del Nord Atlantico descrive come gli stati possano entrare nella NATO:[7]

Questo articolo pone due limiti generali agli stati per l’accesso:

Il secondo criterio significa che ciascun stato membro ha diritto di veto, ovvero pu decidere di porre delle condizioni per l’ingresso di un paese. In pratica la NATO ha formulato un insieme di criteri-base che devono essere soddisfatti per aspirare all’accesso, ma in alcuni casi ci possono essere dei criteri aggiuntivi. I casi pi importanti sono:

Non invece mai stato un criterio riconosciuto quello secondo cui la NATO non si sarebbe estesa ad Est se l’URSS avesse consentito la riunificazione della Germania: questa rivendicazione russa[8] del contenuto di un colloquio tra Gorbacev e James Baker, infatti, non mai stata accettata dalla diplomazia USA[9], che anzi negli anni Novanta sfid l’irritazione russa propiziando l’ingresso della Polonia, dell’Ungheria e della Repubblica Ceca nell’Alleanza.

Come procedura per i paesi che vogliono aderire (pre-adesione) esiste un meccanismo chiamato Piano d’azione per l’adesione o Membership Action Plan (MAP) che fu introdotto nel vertice di Washington del 23-25 aprile 1999. La partecipazione al MAP prevede per un paese la presentazione di un rapporto annuale sui progressi fatti nel raggiungere i criteri stabiliti: la NATO provvede poi a rispondere a ciascun paese con suggerimenti tecnici e valuta singolarmente la situazione dei progressi.

Questi paesi sono all’interno del MAP:

previsto che entrino nel MAP i seguenti paesi:

L’altro meccanismo di pre-adesione il Dialogo intensificato o Intensified Dialogue che visto come passo precedente prima di essere invitati al MAP.

I paesi attualmente in questa fase sono:

Un doppio schema tecnico-diplomatico di accordi stato creato per aiutare la cooperazione tra i membri NATO e altri “paesi partner”.

Il Partenariato Euro-Atlantico, o Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC), fu creato il 27 maggio 1997 al vertice di Parigi ed un forum di regolare consultazione, coordinamento e dialogo tra la NATO e i partner esterni. la diretta conseguenza del partenariato per la pace. I 23 paesi partner sono:

Ex Repubbliche sovietiche:

Paesi neutrali con economia di mercato durante la guerra fredda:

Paesi neutrali con economia socialista durante la guerra fredda:

Paesi “in attesa”:

Il Partenariato per la pace o Partnership for Peace (PfP) fu creato nel 1994 ed basato su relazioni individuali e bilaterali tra la NATO e il paese partner: ciascuno stato pu decidere l’intensit della collaborazione. stato il primo tentativo di dialogo della NATO con paesi esterni, ma ora considerato il “braccio operativo” del partenariato Euro-Atlantico. costituito in maniera principale, da membri operativi della NATO, ad esempio, membri START1991, e collaborano in tema di giustizia, per garantire i principali diritti internazionali, come i patti Bilaterali tra stati nel mondo, svolgono in tema politico-sociale la cooperazione al sostentamento umanitario. La sua azione operativa permette in diversi ambiti, quali sociale, politico, economico, giuridico, medico, ingegneristico, scientifico, artistico, la tutela e la conservazione di diritti umani nel mondo, promuovendo la cultura pacifica nei popoli.

Come gi detto, la NATO rappresenta non soltanto una mera iniziativa di cooperazione militare, ma si configura come fondamentale strumento di collaborazione politica tra i Paesi membri, soprattutto nell’ambito dei processi decisionali afferenti materie di politica estera.

Per questo motivo, la NATO ha una duplice struttura: politica e militare. In linea con quanto accade normalmente nell’ambito dei Sistemi istituzionali democratici dei Paesi membri, anche in questo caso la parte militare ha una posizione subordinata rispetto a quella politica, che, nelle sue diverse articolazioni, espressione diretta della volont dei popoli dei Paesi membri.

L’Alleanza governata dai suoi 28 Stati membri, ognuno dei quali ha una delegazione presso la sede centrale della NATO a Bruxelles. Il pi anziano membro di ciascuna delegazione chiamato “Rappresentante permanente”. L’organizzazione politica della NATO basata sulla regola del consenso unanime e comprende:

L’organizzazione militare della NATO articolata in vari comandi con sedi nei diversi paesi membri. Al vertice costituita da:

formato dai rappresentati militari dei Paesi membri ed ha il compito di decidere le linee strategiche di politica militare della NATO. Provvede inoltre alla guida dei comandanti strategici, i cui rappresentanti partecipano alle sedute del Comitato, ed responsabile per la conduzione degli affari militari dell’Alleanza. Il rappresentante militare l’altra figura rilevante della delegazione permanente dei Paesi membri presso la NATO ed un ufficiale con il grado di generale di corpo d’armata o corrispondente che proviene dalle forze armate di ciascun paese membro.

Dal Military Committee dipendono:

I membri della NATO sono attualmente 28. Di questi, 22 sono anche membri dell’Unione europea, mentre 24 di questi sono membri a vario titolo (membri effettivi, membri associati, paesi osservatori, partner associati) dell’Unione dell’Europa Occidentale (UEO) che con il Trattato di Lisbona passata sotto il controllo UE. Per questo negli ultimi anni il peso dell’UE andato sempre pi in crescendo nelle decisioni NATO. Di seguito l’elenco dei 28 membri:

See the original post here:
NATO – Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (fonte …

 Posted by at 6:45 pm  Tagged with:

NATO, Russia military drills fuel risk of war, study …

 NATO  Comments Off on NATO, Russia military drills fuel risk of war, study …
Aug 152015
 

Published August 12, 2015

A think tank warned Wednesday that an increase in the scale and number of military exercises undertaken by both NATO and Russia is increasing the chance of a European conflict.

Ian Kearns, director of the London-based European Leadership Network, told The Associated Press that the war games are contributing to a climate of mistrust” that have “on occasion become the focal point for some quite close encounters between the NATO and Russian militaries.”

Kearns is one of the co-authors of an ELN study, looking at two military exercises held this year by Russian and NATO. The study found signs that Russia is preparing for a conflict with NATO, and NATO is preparing for a possible confrontation with Russia.

The exercises can feed uncertainty and heighten the risk of dangerous military encounters, according to the ELN.

Relations between Russia and the West have deteriorated since Russias annexation of Crimea from Ukraine last year. The ELN study said NATO plans approximately 270 exercises this year, while Russia has announced 4,000 drills at all levels.

Russias March exercise involved 80,000 personnel, while NATOs Allied Shield in June mobilized 15,000 people from 19 NATO countries and three partner states.

The study said the exercises showed what each side views as its most vulnerable points: For NATO, it’s Poland and the Baltic states while for Russia, concerns are more numerous and include the Arctic, Crimea and border areas with NATO members Estonia and Latvia.

The ELN has formulated a few ideas to defuse tensions, including for governments to examine the need for more restraint in the size and scenarios of future exercises.

“History is full of examples of leaders who think they can keep control of events, and events have a habit of taking on a momentum and dynamic of their own,” said Kearns.

The Associated Press contributed to this report.

See the article here:
NATO, Russia military drills fuel risk of war, study …

 Posted by at 3:08 pm  Tagged with:

NATO and Russia watch one another closely in Eastern …

 NATO  Comments Off on NATO and Russia watch one another closely in Eastern …
May 232015
 

Sweden scrambled fighter jets to intercept two Russian military planes that flew too close to Swedish airspace.

With Russia flexing its muscles, three of its Baltic neighbors — Estonia, Latvia and Lithuania have asked NATO to permanently deploy ground troops as a deterrent.

Russian fighter jets are being watched closely by NATO as the country flexes it’s muscle in the air.

CBS News

On Europe’s Eastern frontier, NATO F-16s and Eurofighters drill for something they’re doing more and more, intercepting Russian military aircraft flying too close for comfort to European airspace.

A cockpit video shows NATO jets shadowing Russian planes, which often try to stay invisible by turning off their transponders.

Play Video

The Royal Air Force scrambled fighter jets to escort Russian bombers away from U.K. airspace, an encounter that one analyst described to Charlie …

We watched the NATO pilots practice from a military transport plane. But last years in the Baltic states, they did this for real more than 150 times, a nearly four-fold increase on 2013.

See original here:
NATO and Russia watch one another closely in Eastern …

 Posted by at 11:42 pm  Tagged with:

NATO Review Special "Escape from Crimea: The Tatar" – Video

 NATO  Comments Off on NATO Review Special "Escape from Crimea: The Tatar" – Video
Apr 142015
 NATO Review Special “Escape from Crimea: The Tatar”
04/13/15 In the first episode of a three-part NATO Review special titled “Escape from Crimea,” we hear from a refugee who fled to Kiev who says that despite Russia promising to protect Crimea's…

By: Modern Wall Street

Follow this link:
NATO Review Special "Escape from Crimea: The Tatar" – Video

 Posted by at 8:53 pm  Tagged with:

Russians calling to Nuke Yellowstone to Counter NATO ‘aggression’ – Video

 NATO  Comments Off on Russians calling to Nuke Yellowstone to Counter NATO ‘aggression’ – Video
Apr 122015
 Russians calling to Nuke Yellowstone to Counter NATO 'aggression'
Russians calling to Nuke Yellowstone to Counter NATO 'aggression'. Konstantin Sivkov, who holds the position of “Doctor of Military Sciences” at the Academy of Geopolitical Problems has rationalize…

By: syyenergy7

The rest is here:
Russians calling to Nuke Yellowstone to Counter NATO ‘aggression’ – Video

Russian NATO Base: Russia using former top secret NATO naval base in the Arctic – Video

 NATO  Comments Off on Russian NATO Base: Russia using former top secret NATO naval base in the Arctic – Video
Apr 122015
 Russian NATO Base: Russia using former top secret NATO naval base in the Arctic
Russia is using a former top secret NATO base situated in the heart of the Arctic Circle, reports AFP. The Olavsvern Naval Base is hidden in a mountain near the Norwegian town of Tromso. The…

By: UKRAINE TODAY

View post:
Russian NATO Base: Russia using former top secret NATO naval base in the Arctic – Video

 Posted by at 6:52 pm  Tagged with:Pierre Teilhard De Chardin | Designer Children | Prometheism | Euvolution